สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อหลอมรวม/สื่อไร้พรมแดน/สื่อดิจิทัล : โอกาสและผลกระทบต่อผู้บริโภค และการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดเชียงราย
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 0946300877 วันที่บันทึก : 05/07/2560

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อหลอมรวม/สื่อไร้พรมแดน/สื่อดิจิทัล : โอกาสและผลกระทบต่อผู้บริโภค และการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดเชียงราย

สำนักงาน กสทช.ภาค ๓ โดยส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อหลอมรวม/สื่อไร้พรมแดน/สื่อดิจิทัล : โอกาสและผลกระทบต่อผู้บริโภค และการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย