สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > คุ้มครองผู้บริโภค > สำนักงาน กสทช.ภาค ๓ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมดิจิทัล
บันทึกโดย : นางสาวจันท์จุฑา ไชยเรืองศรี     หมายเลขโทรศัพท์ : 4768 วันที่บันทึก : 24/09/2562
สำนักงาน กสทช.ภาค ๓ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมดิจิทัล
สำนักงาน กสทช.ภาค ๓ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมดิจิทัล

         สำนักงาน กสทช.ภาค ๓ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมดิจิทัล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ และนายจารึก   เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากคณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น และกลุ่มสมาชิกหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 195 คน


รูปที่-1.jpg


รูปที่-2.jpg

รูปที่-3.jpg

รูปที่-4.jpg

รูปที่-5.jpg

รูปทีมวิทยากรฯ-6.jpg

รูปที่-7.jpg

รูปที่-8.jpg

รูปที่-9.jpg