สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 09-6926-6459 วันที่บันทึก : 30/04/2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

 หมายเหตุ:   การรับสมัคร ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. หรือขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัคร โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง ๑ ตำแหน่ง ได้ที่สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ สำนักงาน กสทช. หรือสำนักงาน กสทช.ภาค หรือสำนักงาน กสทช.เขต ทุกแห่ง ในระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาทำการ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สำหรับสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทางเว๊บไซต์ ของสำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th