สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
จัดทำแผนงานแนวทางการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมให้กับนิติบุคคล และประชาชนผู้ขอรับบริการ