สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ภาค 3 เป็นวิทยากรบรรยายการใช้โดรนให้แก่กลุ่มเครือข่ายโดรนอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดเ
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 31/03/2566

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 เป็นวิทยากรบรรยายการใช้โดรนให้แก่กลุ่มเครือข่ายโดรนอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) มอบหมายนายศุภลักษณ์ รูปศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) และนางสาวณัฐธยาน์ นาควารีสุวรรณ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการะดับกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนใบอนุญาต สำนักงาน กสทช. ภาค 3 เป็นวิทยากรให้กับ “โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดรนอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ป้องกันไฟป่าจาระธรรม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาจำนวนประมาณ 100 คน
โดยบรรยายให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและประกาศที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และขั้นตอนวิธีการขึ้นทะเบียนโดรนผ่าน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานสถานะสำรองจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration System)

สำนักงาน กสทช. ภาค 3
ส่วนใบอนุญาต
สำนักงาน กสทช. เขต 32