สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission

      สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค3

                              แอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค อาคาร D
                              90/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

                              โทร 0-5327-1087 โทรสาร 0-5327-1088
                              E-mail : region3@nbtc.go.th

                              Facebook สำนักงาน กสทช. ภาค 3 : https://www.facebook.com/NBTCR3
                              ID Line ส่วนงานใบอนุญาต : Licence3 
                              ID Line ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ : 0614085533


 
 

      สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

                              87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
                              แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
                             
                             โทรศัพท์ :0 2670 8888
                              Call Center :1200

      สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

                              อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
                              แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

                              โทรศัพท์ :0 2670 8888