สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก/สมรรถนะหลัก
วิสัยทัศน์2_1.jpgวิสัยทัศน์
     สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรชั้นนำในระดับอาเซียนในการกำกับดูแลและพัฒนากิจการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
     สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่สนับสนุน กสทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาต และการกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

ค่านิยมหลัก

     Navigating to International
     ก้าวไกลสู่สากล

     Building Innovation
     สร้างสรรค์นวัตกรรม

     Teamwork & Transparency
     ทำงานเป็นทีมและโปร่งใส

     Consistent Professionalism
     เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ