สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > แบบคำขอ > กิจการเคลื่อนที่ทางบก
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 11/08/2563

กิจการเคลื่อนที่ทางบก


กิจการเคลื่อนที่ทางบก

ความถี่ประชาชน (CB)

🟡 ขอใบอนุญาตมี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

กรณีบุคคล
1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. เอกสารแนบขอมี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหลายเครื่อง (แบบเอกสารแนบท้าย) (กรณีขอมากกว่า1เครื่อง)
3. สำเนาบัตรประชาชน

กรณีนิติบุคคล
1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. เอกสารแนบขอมี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหลายเครื่อง (แบบเอกสารแนบท้าย) (กรณีขอมากกว่า1เครื่อง)
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคลล
4. หนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคล 
     
     ค่าธรรมเนียม 500 + Vat 7% = 535 บาท ต่อ 1 เครื่อง 

🟢 ขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจำที่

1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือยิมยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจำที่ (แบบ คท. 21) (กรณีผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีชื่อระบุอยู่ในทะเบียนบ้าน)
4. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน (กรณีผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีชื่อระบุอยู่ในทะเบียนบ้าน)
     ค่าธรรมเนียม
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ 500 + Vat 7% = 535 บาท 
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ 1,000 + Vat 7 % = 1,070 บาท

🔵 ขอใบอนุญาตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบนรถยนต์

1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสือยิมยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์ (แบบ คท. 22) (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์)
     ค่าธรรมเนียม
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ 500 + Vat 7% = 535 บาท 
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ 1,000 + Vat 7 % = 1,070 บาท


- หนังสือรับรองการมีสิทธิครอบครอง (แบบ คท. 23)

- หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ (แบบ-คท. 24)


กรณีมอบอำนาจ
1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คท. 26) (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อ 1 คำขอ/หลายคำขอ 30 บาท)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขอใบแทนใบอนุญาต

🟣 ขอใบแทนใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย

1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. บันทึกแจ้งเอกสารสูญหาย (แบบ คท. 25)  หรือ ใบรับแจ้งความขอสถานีตำรวจ

     ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตฯ ทุกประเภท
      100 + Vat 7% = 107 บาท 


ใบคำขออื่นๆ 

- แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการเฉพาะกิจต่างๆ (แบบคท. 4)

- แบบคำขอใช้ความถี่วิทยุสถานีประจำที่ (Fixed-Station) (แบบ คท. 5)

- รายละเอียดประกอบคำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ คท. 6)

- แบบแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ คท.7)

- รายละเอียดประกอบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่ 78 MHzและ 245 MHz สำหรับหน่วยงานของรัฐ (แบบ คท. 8)

- รายละเอียดประกอบคำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศล (แบบ คท. 10)

- รายละเอียดประกอบคำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสื่อมวลชน (แบบ คท. 11)

- คำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุใช้เครื่องวิทยุคมนาคม-และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 12)

- แบบบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 16)

- แบบแสดงรายการค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ-ในข่ายวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ (แบบ คท. 18)

- รายละเอียดประกอบคำขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ (แบบ คท. 20)

- แบบคำขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ(Repeater) และขอสนับสนุนเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 28)