สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > แบบคำขอ > กิจการวิทยุสมัครเล่น
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 11/08/2563

กิจการวิทยุสมัครเล่น


ขอใบอนุญาตฯ

🔴 ขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม

1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
4. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น
5. บัตรพนักงานนักวิทยุสมัครเล่นใบเดิม (กรณีต่ออายุ)
     
ค่าธรรมเนียม 200 + Vat 7% = 214 บาท
    ค่าปรับปีละ 50 บาท หากมาต่ออายุ หลังจากวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ 

🟠 ขอใบแทนแก้ไขประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม

- แบบคำขอใบแทนแก้ไขประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 3)
 

🟡 ขอใบอนุญาตมี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. เอกสารแนบขอมี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหลายเครื่อง (แบบเอกสารแนบท้าย) (กรณีขอมากกว่า1เครื่อง)
3. สำเนาบัตรประชาชน
     ค่าธรรมเนียม 500 + Vat 7% = 535 บาท ต่อ 1 เครื่อง 

🟢 ขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจำที่

1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือยิมยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจำที่ (แบบ คท. 21) (กรณีผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีชื่อระบุอยู่ในทะเบียนบ้าน)
4. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน (กรณีผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีชื่อระบุอยู่ในทะเบียนบ้าน)
     ค่าธรรมเนียม
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ 500 + Vat 7% = 535 บาท 
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ 1,000 + Vat 7 % = 1,070 บาท
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์ 1,500 + Vat 7 % = 1,605 บาท

🔵 ขอใบอนุญาตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบนรถยนต์

1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสือยิมยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์ (แบบ คท. 22) (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์)
     ค่าธรรมเนียม
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ 500 + Vat 7% = 535 บาท 
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ 1,000 + Vat 7 % = 1,070 บาท
      - ขอตั้งสถานี กำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์ 1,500 + Vat 7 % = 1,605 บาท


- หนังสือรับรองการมีสิทธิครอบครอง (แบบ คท. 23)

- หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ (แบบ-คท. 24)


กรณีมอบอำนาจ
1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คท. 26) (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อ 1 คำขอ/หลายคำขอ 30 บาท)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขอใบแทนใบอนุญาต

🟣 ขอใบแทนใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย

1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. บันทึกแจ้งเอกสารสูญหาย (แบบ คท. 25)  หรือ ใบรับแจ้งความขอสถานีตำรวจ

⚫️ ขอใบแทนใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีใบอนุญาตฯ ชำรุด

1. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม-มีใช้-เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2)
2. ใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม

     ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตฯ ทุกประเภท
      100 + Vat 7% = 107 บาท