สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > แบบคำขอ > เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (DRONE)
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 11/08/2563

เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (DRONE)


การขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)


ขึ้นทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ ANY REGISTRATION

Link ➜➜  https://anyregis.nbtc.go.th

ภภ3-(1).jpgregion-3-(1).jpg
 

สารประกอบคำขอ

🔴 กรณีบุคคลธรรมดา
1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนโดรน (แบบ คท.30)
2. สำเนาบัตรบัตรประชาชน
3. ภาพถ่ายโดรนพร้อมอุปกรณ์ควบคุมที่เห็น Serial Number ชัดเจน
4. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/สัญญาซื้อขาย

🟠 กรณีนิติบุคคล
1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนโดรน (แบบ คท.30)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการบริษัท
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุ 90 วัน)
4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
5. สำเนาเอกสารแสดงเลขที่ผู้เสียภาษี (ภพ.20)
6. ภาพถ่ายโดรนพร้อมอุปกรณ์ควบคุมที่เห็น Serial Number ชัดเจน                  
7. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/สัญญาซื้อขาย

🟡 กรณีหน่วยงานของรัฐ
1. หนังสือเรียนเลขาธิการ กสทช. ลงนามโดยหัวหน้าหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ ระบุวัตถุประสงค์/จำนวน/หมายเลขเครื่อง
2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนโดรน (แบบ คท.30)
3. สำเนาหนังสือหรือเอกสารการจัดตั้งหน่วยงานที่แสดงเลขผู้เสียภาษี และวัน-เดือน-ปี ที่จัดตั้งฯ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
5. ภาพถ่ายโดรนพร้อมอุปกรณ์ควบคุมที่เห็น Serial Number ชัดเจน
6. เอกสารการจัดซื้อโดรน/ใบกำกับภาษี/สัญญาซื้อขาย

🟢 กรณีชาวต่างชาติ
1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนโดรน (แบบ คท.30)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ปรากฏเลขที่ Passport และวันที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
3. สำเนา VISA
4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) กรณีทำงานในประเทศไทย
5. ภาพถ่ายโดรนพร้อมอุปกรณ์ควบคุมที่เห็น Serial Number ชัดเจน
6. สำเนาใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/สัญญาซื้อขาย (ถ้ามี)
7. แบบฟอร์ม ODoC  (แบบ คท. 32)
** กรณีชาวต่างชาติ ใบอนุญาตจะมีวันหมุดอายุตามวันที่ที่รระบุใน VISA **

🔵 กรณีมอบอำนาจ
1. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อ 1 คำขอ/หลายคำขอ 30 บาท)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

การยื่นขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนในกรณีชำรุด สูญหาย จำหน่ายต่อ

1. คำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน (แบบ คท. 31)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอยกเลิกฯ
3. ใบรับรองการขึ้นทะเบียนโดรนที่ต้องการยกเลิกฉบับจริง
4. สัญญาซื้อขาย (กรณีขายต่อให้บุคคลอื่น)        
5. ใบแจ้งความ (กรณีชำรุด/สูญหาย)

🔵 กรณีมอบอำนาจ
1. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อ 1 คำขอ/หลายคำขอ 30 บาท)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

     ค่าธรมเนียมในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน            
      200 + Vat 7% = 214 บาท ต่อ 1 เครื่อง ต่อ 1 คำขอ
***สำเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองทุกฉบับ***

📢📢📢 หลักการขึ้นทะเบียนโดรน 📢📢📢

📝 ตัวอย่างการแนบเอกสารภาพถ่ายDRONE พร้อมอุปกรณ์ควบคุมที่เห็น Serial Number ชัดเจน