สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > แบบคำขอ > กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (มาตรา70)
บันทึกโดย : Natthaya.n     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 11/08/2563

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (มาตรา70)


กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ตามมาตรา 70)
     1. มีเพื่อจำหน่าย                    ค่าธรรมเนียม     (300.- + Vat 7%)/ 1 ปี รวม  321.-
     
2. มีไว้เพื่อจำหน่าย                ค่าธรรมเนียม     (300.- + Vat 7%)/ 1 ปี รวม  321.-
         
(กรณีมี Stock)
     3. มีไว้เพื่อรับติดตั้ง                ค่าธรรมเนียม     (300.- + Vat 7%)/ 1 ปี รวม  321.-
     
4. ใบค้า                                  ค่าธรรมเนียม     (1,000.- + Vat 7%)/ 1 ปี รวม  1,070.-

เอกสารประกอบ

🔴 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
(ใบจำหน่าย, มีไว้เพื่อจำหน่าย, มีไว้เพื่อรับติดตั้ง)


1. แบบฟอร์มในขอทำใบอนุญาตจำหน่าย/ มีไว้เพื่อจำหน่าย/ ไว้เพื่อติดตั้ง DOWNLOAD

2. บัญชีแสดงรายการเครื่อง (สำรองจำหน่าย) DOWNLOAD

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)

6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แล หนังสือบริคณห์สนธิ (มีอายุไม่เกิน3เดือน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล

7. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

8. แผนที่ร้านค้า

9. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ (กรณีสถานที่ประกอบการเป็นที่เช่า) DOWNLOAD
   9.1. แนบสำเนาประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของผู้ให้เช่าให้ทะเบียนบ้านตรงกับสถานที่ประกอบการ
   9.2. สัญญาเช่าของเจ้าของและผู้เช่า

10. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คท. 26) DOWNLOAD 
** กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ **
        - อากรแสตมป์ 30 บาท (ทำมากกว่า1 รายการ)
        - อากรแสตมป์ 10บาท (ทำไม่เกิน 1 รายการ)

11. กรณีวัตถุประสงค์ในการขอยังไม่ระบุชัดเจนในการขอรับใบอนุญาต กรุณาเพิ่มวัตถุประสงค์ดังตัวอย่าง CLICK HERE
🟡 ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
(ใบค้า)


1. แบบคำขอใบอนุญตค้า/ ซ่อมแซม/ ทำ/ นำเข้า/ นำออก (แบบ คท.1) DOWNLOAD

2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ หนังสือบริคณห์สนธิ (มีอายุไม่เกิน3เดือน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจการทำการผูกพันนิติบุคคล

4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาทะเบียนบ้าน

7. แผนที่ร้าน

8. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คท. 26) DOWNLOAD 
** กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ **
        - อากรแสตมป์ 30 บาท (ทำมากกว่า1 รายการ)
        - อากรแสตมป์ 10บาท (ทำไม่เกิน 1 รายการ)