สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
บันทึกโดย : sarojrath.s     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 17/08/2565

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กสทช. ภาค หรือสำนักงาน กสทช. เขต ที่เปิดรับสมัคร ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) หรือจดหมายไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตรา) หรือจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึง 2 กันยายน 2565

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันเวลา และสถานที่สอบสำหรับการคัดเลือกในเดือนกันยายน 2565 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th)

ประกาศฯ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว