สำนักงาน กสทช. ภาค3
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > กฎ ระเบียบ คำสั่ง > กฎหมายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
บันทึกโดย : นายณรงค์ อินสุข     หมายเลขโทรศัพท์ : 09-4630-0877 วันที่บันทึก : 12/08/2559
กฎหมายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กฎหมายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กฎหมายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม